[:ru]
[nz_persons columns=”3″ animate=”fade”][nz_person img=”4034″ name=”Хачатур Ерицян” title=”Повар японской кухни” bio=””][nz_person img=”4032″ name=”Тигран Алексанян” title=”Повар китайской кухни” bio=””][nz_person img=”4033″ name=”Давид” title=”Повар японской кухни” bio=””][/nz_persons]
[:hy]
[nz_persons columns=”3″ animate=”fade”][nz_person img=”4034″ name=”Խաչատուր Երիցյան” title=”Ճապոնական խոհանոցի խոհարար” bio=””][nz_person img=”4032″ name=”Տիգրան Ալեքսանյան” title=”Չինական խոհանոցի խոհարար ” bio=””][nz_person img=”4033″ name=”Դավիթ” title=”Ճապոնական խոհանոցի խոհարար” bio=””][/nz_persons]
[:en]
[nz_persons columns=”3″ animate=”fade”][nz_person img=”4034″ name=”Khachatur Eritsian” title=”cook of Japanese cuisine” bio=””][nz_person img=”4032″ name=”Tigran Alexanian” title=”cook of Chinese cuisine” bio=””][nz_person img=”4033″ name=”David” title=”cook of Japanese cuisine” bio=””][/nz_persons]
[:]
Menu